Metalų laužo radioaktyviojo užterštumo kontrolė Lietuvoje

metalo laužas

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, aktyviai veikia antrinių žaliavų perdirbimo įmonės, superkančios, perdirbančios metalų laužą. Pasitaiko atvejų, kai į metalų laužą patenka radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų įrenginių detalių, naftotiekių, dujotiekių ar vandentiekių vamzdžių, kuriuose per ilgą laiką susikaupė nuosėdų su gamtinės kilmės radionuklidais, tačiau didžiausią grėsmę žmonėms ir aplinkai kelia į metalų laužą patekę prietaisai su uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Nežinodami ar neatsargiai elgdamiesi su užterštu metalų laužu ar jame esančiais uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, darbuotojai gali patirti rimtų sveikatos sutrikimų, be to, gali būti užteršta metalų laužo tvarkymo ar perdirbimo įranga, metalo produkcija ir aplinka. Radioaktyviajam užterštumui išplitus, jo pašalinimo kaštai gali būti labai dideli, todėl ūkio subjektai, superkantys ar perdirbantys metalų laužą, turi tinkamai atlikti metalo produkcijos radioaktyviojo užterštumo kontrolę.

Vadovaujantis tarptautine praktika, Lietuvoje sukurta kompleksinė veiksmų sistema, leidžianti efektyviai vykdyti tiek importuojamo iš kitų šalių, tiek superkamo iš vietos pardavėjų, metalų laužo radioaktyviojo užterštumo kontrolę. Į šalį įvežamas metalų laužas pasienio punktuose kontroliuojamas naudojant įdiegtus radiacinės kontrolės (dozimetrinius) vartus, vėliau kontrolė atliekama produkciją rūšiuojant metalų laužo supirkimo įmonėse.

Siekdami apsaugoti gyventojus bei aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, Radiacinės saugos centro specialistai vertina šių įmonių pasirengimą bei naudojamas priemones galimam metalų laužo radioaktyviajam užterštumui nustatyti ir kasmet patikrina apie 40 metalų laužo supirkimo įmonių. Vertinama, ar įmonės turi techniškai tvarkingą bei metrologiškai patikrintą kontrolės įrangą, ar radioaktyviojo užterštumo kontrolė atliekama vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, ar kontrolę atliekantys darbuotojai apmokyti radiacinės saugos klausimais pagal patvirtintas mokymo programas.

Remiantis pastarųjų metų patikrinimų rezultatais, daugumoje metalų laužo supirkimo įmonių radioaktyviojo užterštumo kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka, nuolat kontroliuojamas visas superkamas metalų laužas, darbuotojai apmokyti radiacinės saugos ir žino, kaip elgtis aptikus radioaktyviuosius šaltinius ar radionuklidais užterštus objektus, tačiau vis dar pasitaiko įmonių, kuriose nustatoma radiacinės saugos reikalavimų vykdymo pažeidimų.

Siekdami geresnių kontrolės rezultatų, Radiacinės saugos centro specialistai patikrinimų metu atlieka kontrolinius jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios matavimus, t. y. įsitikina, kad supirktas metalų laužas neskleidžia padidėjusios jonizuojančiosios spinduliuotės. Patikrinimų metu ūkio subjektų atsakingiems asmenims dalijami Radiacinės saugos centro parengti informaciniai leidiniai, darbuotojai konsultuojami įvairiais matavimų atlikimo, duomenų registravimo ir kitais jiems iškilusiais klausimais. Taikant šias radiacinės priežiūros ir kontrolės priemones, metalų laužo supirkimo įmonėse nustatomų pažeidimų kasmet mažėja.

Radiacinės saugos centras primena, kad nenustačius rastų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių šeimininko, radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalų laužas ir rasti radioaktyvieji šaltiniai tvarkomi valstybės lėšomis. Metalų laužą superkančios įmonės, aptikusios radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto metalų laužo ar bet kokį prietaisą, įrenginį ar kitą nežinomos paskirties daiktą, pažymėtą jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu, arba įtariančios, kad jis gali būti užterštas radioaktyviosiomis medžiagomis, apie tai turi informuoti Radiacinės saugos centrą.

Parengė Radiacinės saugos centras